acoR (Frederik Gyldstrand) - GamerLegion

Opprinnelig navn: Frederik Gyldstrand
Land: Denmark
Team: GamerLegion